نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

سوم آبان؛ روز بزرگداشت اسرا و مفقودین

سوم آبان؛ روز بزرگداشت اسرا و مفقودین

سوم آبان ماه، روز بزرگداشت اسرا و مفقودین گرامی باد
نامه های آسمانی (23)

نامه های آسمانی (23)

بخشی از وصیت نامه شهید مجید عبدلیان؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.