نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
شجاعت و تسلیم

شجاعت و تسلیم

شهید «حمیدرضا ابراهیمی» همیشه با خضوع و خشوع کامل با خدا عبادت میکرد و در عملیاتها با شجاعت تمام حاضر...