نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
عصر روز پنجم

عصر روز پنجم

«توران خیری» در خاطراتش از شهید «سید حیدر کاظمی» می گوید: روز پنجم اردیبهشت سال 62 سید از خانه بیرون...